En förändring på vinst och förlust

För oss folkvalda politiker är det nu aktuellt att ta ställning till och ev. besluta om ett förslag gällande flytt av Idamic, Återbrukspoolen och Miljöenheten till Senioren i Sveg. Verksamheter som idag bedrivs i lokaler på Ögränd och på Svegsgatan. Verksamheter där ett 30-tal personer har sitt arbete, sin praktik eller sin sysselsättning.

Lokalerna på Ögränd och Svegsgatan är på ca 900 kvadrat. Senioren känner de flesta till. Det marknadsförs nu som kommunens första seniorboende för personer över 65 år. 

Ett flyttförslag som vid en första anblick kanske tilltalar många. Liv och rörelse på Senioren?

Att skapa trivsel, trygghet, liv och rörelse är vi helt övertygade om att personer på 65+ fixar själva! 

Med förslaget blir Senioren mer en arbetsplats för många där nuvarande gemensamhetsytor kommer att byggas om för att inrymma och passa flera olika verksamheter till en kostnad av hur många miljoner då?  Bl.a. så är planerna att Återbrukspoolen ska ta i anspråk rummet som ligger i anslutning till matsalen, före detta biblioteket. Med en flytt av de verksamheter som förslaget omfattar så utlovas även en flytt av hönshus, vedbacke och tom en möjlighet med biltvätt i källaren på Senioren som en aktivitet. Vad är de löftena värda om de inte är genomförbara?

Biltvätt i källaren på Senioren: ”- det finns ju både kran och vattenslang där”. Är det tillräckligt? Miljötillstånd?

Vedbacke: Var finns ytorna för det? Utanför lägenheterna på Blåvingen?

Hönshus: Var finns utrymmen för det? Tillstånd från myndigheter? Vad säger grannarna?

Frågorna från oss är många, svaren vi får är svävande.

I utredningen som ligger till grund för förslaget står det bl.a. att nuvarande lokaler på Ögränd inte är verksamhetsanpassade. Gäller det alla verksamheter där eller bara vissa? Anses delar av lokaler inte vara verksamhetsanpassade så måste man hitta lösningar på det. Det i sig kan inte vara skäl för att flytta bort alla verksamheterna från Ögränd (600 kvadrat). Och absolut inte till Senioren!  Bristande underhåll och behov av nytt brandskydd är annat som lyfts fram. Brister som oavsett flytt eller inte måste åtgärdas. 

Inom kommunen fanns tidigare en speciell avdelning som ansvarade för kommunens fastigheter. En avdelning som allid vid förändrade behov hade en tät och nära dialog med företrädare för de kommunala verksamheterna. Det diskuterades vad som behövde åtgärdas, förändras, byggas till/ byggas om mm. Allt med fokus på att tillgodose verksamheternas behov. Sedan ett antal år är det Härjegårdar som ansvarar för kommunens fastighetsbestånd. 

Under de senaste åren upplever vi att en förflyttning skett från uppdraget att tillhandahålla verksamhetsanpassade lokaler till ett fokus på vad som är bäst för Härjegårdar.

Till Härjegårdars försvar så har de senaste årens kortsiktiga och, enligt oss, mycket ogenomtänkta beslut från ansvariga politiker inte precis underlättat för det kommunägda fastighetsbolaget i deras planering. Brist på koncerntänk och avsaknad av en ekonomisk långtidsplanering inom kommunen är ett stort bekymmer. Ett bekymmer som bidragit till det mycket allvarliga läge som råder i kommunen idag.

Ett läge som absolut inte blir bättre av nya idéer och förslag om flytt av verksamheter. Flyttar som inte är nödvändiga ur ett verksamhetsperspektiv. Alla flyttar kostar pengar. Pengar som kommunen inte har. Det ekonomiska resultatet 2020 räddas till stor del upp av de extra 25 miljoner som kommunen fått med anledning av rådande Coronapandemi.

Arbetsgrupper har suttit i olika konstellationer under flera år och ägnat både tid och energi åt olika ”flyttscenarier” av allt från skollokaler till bibliotek. Synpunkter och önskemål i stort och smått har framförts. Dyra arkitekter har anlitats. 

Härjedalens kommun har, enligt oss, inte råd med detta. Ett klokt utgångsläge är att inte röra det som fungerar utan fokusera på det som måste åtgärdas. Brister i fastighetsunderhåll, påpekanden och krav på arbetsmiljöåtgärder ska självklart åtgärdas löpande. Prioritering mellan olika ”objekt” ska finnas med i en ekonomisk långtidsplan. Detta för att ha kontroll över investeringar och den kostnad de för med sig under många år framåt. Vilket i sig är avgörande för hur mycket pengar som finns över till verksamheternas årliga drift.

Åter till Senioren och aktuellt förslag:

Senioren var när det byggdes ett boende för årsrika personer. Ett boende som det tidigare krävdes ett myndighetsbeslut för att få flytta till. Många minns säkert den bemannade Storstugan som var en given samlingspunkt för gemenskap och umgänge. Matsal och övriga gemensamhetsutrymmen var också de till för hyresgästerna, besökare, underhållning mm.

Hyresgäster (65+) på nya Senioren måste fritt få planera och utforma befintliga gemensamhetsutrymmen utifrån sina behov och krav för att skapa den trygghet och attraktionskraft som ett seniorboende är tänkt att ge.

Hemtjänstens hade tidigare sin utgångsarbetsplats på Senioren i för dem anpassade lokaler.

När Senioren upphörde som särskilt boende flyttades hemtjänsten ut därifrån. Motiveringen till det var att det skulle bli tydligt för de boende på Senioren att fastigheten inte längre var ett äldreboende utan ett vanligt hyreshus. Flytten av hemtjänstadministrationen från Senioren medförde att socialförvaltningen sedan dess betalar hyra i andra lokaler för hemtjänsten. Härjegårdar har tappat hyresintäkter. Var fanns koncerntänket/ vinsten med den flytten?

Vi anser att hemtjänsten ska flytta tillbaka till Senioren.

Åter till Ögränd och aktuellt förslag:

Finns behov av förändring/byte av lokal för en isolerad arbetsgrupp? Har vi råd att montera ned hela Idamic Ögränd?  De integrerade verksamheterna på Ögränd har ända sedan slutet av 70-talet vidareutvecklats för att matcha behovet hos alla som av olika anledningar, tillfälligt eller mer långvarigt, varit i behov av det stöd och de insatser som enheten har som uppdrag att tillgodose. Många är de som under åren arbetat, praktiserat eller haft sin sysselsättning inom enheten.  

När som helst kan vem som helst av oss råka ut för händelser/situationer som gör att vi kan behöva någon form av stöd eller insats för att klara vardagen. Ingen har ett fribrev. Några rum på Senioren är inte ett alternativ för allt det som idag kan erbjudas på Ögränd. Vad är viktigt för de som verksamheterna är till för?  

De kommunala verksamheternas behov av anpassade lokaler måste tillgodoses. Att minska kommunens lokalytor få aldrig ske på bekostnad av eller med risk för att upparbetade verksamheter riskerar att falla sönder. Sker flytten av hela Idamic Ögränd till Senioren är det ett oåterkalleligt beslut. Ett beslut som riskerar medföra både negativa konsekvenser för de som verksamheterna är till för och problem för den kommunala ekonomin. I förlängningen kommer det att drabba alla skattebetalare. Ett problem i form av skattehöjningar.

Vi vet att den psykiska ohälsan ökar kraftigt i vår kommun, barn i behov av särskilt stöd ökar från förskoleåldern och uppåt. Konsekvenserna av pågående pandemi är i dagsläget svåra att överblicka. Det vi vet är att kommunen behöver ha en god beredskap, väl fungerande verksamheter med trygga, välmående medarbetare som ges rätt förutsättningar för att kunna möta alla de utmaningar som kommunen står inför på ett för medborgarna tryggt och säkert sätt. 

Vår bestämda uppfattning är att förslaget gällande flytt av verksamheter till Senioren som beskrivs som ett samordnat lokalutnyttjande för koncernens bästa tyvärr mer handlar om ett samordnat lokalutnyttjande för Härjegårdars bästa och ingenting annat! 

Vi kommer att rösta emot förslaget!

Karin Holmin (Vox Humana), Bengt-Arne Baben Persson (Liberalerna), Eva-Britt Boij (Liberalerna),Åke Rémen (Vänsterpartiet), Jeannette Ek (Vänsterpartiet), Margareta Persson-Mahmoud (Kristdemokraterna), Gunilla Zetterström Bäcke (-), Billy Anklew (Härjedalspartiet), Ted Länsberg (Sverigedemokraterna)