En uppgraderad infrastruktur är viktig för att stärka attraktions- och konkurrenskraften i Härjedalen

E45, Sveg. Foto: Morgan Grip
ANNONS:

Dela det här!

I Härjedalens kommun är avstånden stora. En bra infrastruktur är därför en viktig förutsättning för en bra tillgänglighet, goda möjligheter till pendling, turism och ökad sysselsättning. För näringslivet och destinationen Sveg är Europaväg 45 en viktig pulsåder liksom möjligheten att resa med Inlandsbanan och också möjligheten att välja flyget. Kraften av en bra infrastruktur kan inte nog betonas då det påverkar både människors livsförutsättningar och företagens möjligheter till utveckling.

Bra kommunikationer är med andra ord en grundläggande förutsättning för pendling och för att åstadkomma regionförstoring. Den ambitionen delar vi, åtminstone på pappret, med beslutsfattarna i regionen. I trafikförsörjningsprogrammet för Jämtland/Härjedalen menar politikerna, att en regionförstoring kan ske genom att mindre regioner knyts samman genom bättre kommunikationer och kortare restider. I programmet framhålls också att kollektivtrafiken behöver upplevas som konkurrenskraftig mot bilen och där lyfts bland annat det regionala tågets betydelse för att nå vision och övergripande mål.

Den kollektivtrafik som erbjuds idag, längs med E45, är dock inte tillräcklig och inte heller attraktiv för arbetspendlare. I den nyss genomförda utredningen ”Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan”, visar på möjligheten till omfattande restidsminskningar genom en uppgraderad infrastruktur på Inlandsbanan. Med restider på dryga timmen till Mora och till Östersund med 1,40 h så kan vi stärka kommunens attraktions- och konkurrenskraft både för boende och företagsutveckling längs med Inlandsbanans sträckning. Bättre möjligheter till snabb och bekväm arbetspendling är avgörande för kommunens attraktionskraft som också kan vägas upp mot mindre attraktiva åtgärder som exempelvis en omdragning av E45 runt Sveg.

Det finns ett antal goda exempel där pendling har överförts från bil och buss till tåg. Genom de förbättringar som genomförts på Mittbanan och de satsningar som regionen bidrar med till Norrtåg, har ett ökat resande skett och också en överflyttning från bil till tåg. Så beslutsfattare, nu är det dags att gå från visioner till praktisk handling och uppgradera kollektivtrafiken mellan Östersund-Sveg-Mora till att även här gå på tåg och på så sätt kunna bidra till en ökad konkurrenskraft i de södra delarna av länet.

Robert Kalin, Nordenchef Sykes
Cecilia Norberg, VD Fyrfasen Energi
Arne Duberg, ordförande SFU (Svegs Företagar- och utvecklingsförening) 120 medlemsföretag.
Kent Olofsson, Butikschef Circle K Sveg
Bård Andersson, Ägare Hotell Mysoxen & Svegs camping
Leif Lindström, VD ICA Supermarket Sveg
Niklas Ohlson, Destinationschef Destination Sveg

Foto: Morgan Grip