Härjedalen augusti 2020

Härjedalens kommun och bibliotek. Foto: Morgan Grip
ANNONS:

Dela det här!

Med god insyn i den kommunala verksamheten i Härjedalen är vår upplevelse att det är mycket som pågår som lämnar mycket övrigt att önska.

För oss folkvalda politiker handlar det i grunden om att vårda det förtroende som vi fått från väljarna. Utifrån det förtroendet och med den största ödmjukhet och respekt fatta kloka beslut. Beslut ska föregås av korrekta och väl genomarbetade underlag från tjänstemännen. Underlag som präglas av en helhetssyn med medborgarnas bästa i fokus.

Chefs och ledningsorganisationen i kommunen måste och ska, i enlighet med politiskt beslut i september 2019, ses över. Det beslutet verkar vara ”bortglömt”.

Allt ledarskap, både politiskt och bland tjänstemännen, måste präglas av en klokhet som inte låter sig berusas av egen makt och position. Ett gott ledarskap och tillit till medarbetarnas erfarenhet och kompetens är a och o. Låt de olika enheterna i kommunen själva bestämma över arbetstidsmodeller, scheman, rutiner osv.

Ledarskapet i kommunen är, enligt vår upplevelse, det området som omgående kräver en mer omfattande genomlysning och förändring. Ledning och administration behöver minskas ner till ett minimum så att vi bara har det som krävs för att våra medarbetare som levererar kommunens välfärdstjänster får det stöd och de förutsättningar som de behöver.

Om kommunen ska klara av sitt uppdrag gentemot både medborgare och medarbetare så krävs det att det på de ledningsfunktioner som behövs sitter rätt personer med rätt ledningskompetens.
Vi politiker måste ta våra uppdrag på allvar. Rekryteringar, lönesättningar, löneskillnader, avsaknad av medarbetarundersökningar är områden som vi politiker måste ta vårt ansvar för och åtgärda.

Inför budget 2021 kommer oppositionen presentera förslag på fullt realistiska kostnadsreduceringar som bl.a. kommer att innefatta borttagande av både enheter och höga chefstjänster.

/
Karin Holmin (VH), Bengt-Arne Baben Persson (L), Eva-Britt Boij (L), Jeannette Ek (V), Åke Rémen (V), Margareta Persson Mahmoud (KD), Gunilla Zetterström Bäcke (-)

Bild. Foto: Morgan Grip