Härjedalens framtid hänger på E45:an

© Foto: Morgan Grip
ANNONS:

Dela det här!

Just nu pågår en process som kommer att få avgörande konsekvenser för livet i Härjedalen. Det gäller frågan om den framtida sträckningen av E45 mellan Regnsjön och Älvros, som idag går genom Sveg, den störta tätorten i Härjedalen.

I Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018–2029 finns planer på att istället låta E45:an gå utanför Sveg. Ändamålet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för resande längs E45.

Svegs Företags- och Utvecklingsförening (SFU) har inga invändningarna mot ambitionen i sig, eftersom effektiva transporter och en ökad trafiksäkerhet är viktiga förutsättningar för det mellannorrländska näringslivets konkurrenskraft. Dessutom är våra stora naturvärden avgörande för turismen till Härjedalen. Det är tillgångar som är självklara att vårda för oss företagare i Sveg.

Även om Trafikverket gör bedömningen att det finns klimatmässiga och nationalekonomiska vinster med att dra E45:an utanför Sveg, anser vi att det saknas tillräckliga konsekvensensanalyser av förslagets effekter på lokalsamhället. Därmed underskattas också de negativa konsekvenser som en ny sträckning av E45:an skulle få för Härjedalen.

Trafikverket gör bedömningen att en ny sträckning skulle leda till att trafiken till Sveg halveras. Detta kommer att få omfattande konsekvenser för detalj- och servicehandeln i en omfattning som äventyrar både arbetstillfällen och tillväxten i Sveg. Att bygga en helt ny del av E45, istället för att rusta upp den befintliga sträckningen, kommer dessutom att utsätta den lokala miljön för stora påfrestningar.

Den framtida sträckningen av E45 är inte bara en angelägenhet för Sveg. Konsekvenserna av den nya sträckningen kommer i förlängningen att drabba hela Härjedalen, eftersom en sträckning av E45 utanför Sveg riskerar leda till att landskapet tappar en stor del av spontanturismen under sommartid och att vinterdestinationerna tappar i attraktionskraft. Alltså är frågan avgörande för Härjedalens framtid.

Detta har vi påtalat i vårt remissvar till regeringen. Därför blev vi förvånade när det kom till vår kännedom att Region Jämtland Härjedalen, i sitt remissyttrande, konstaterar att man står bakom förslaget om den nya sträckningen av E45, med motiveringen att det skulle ha stor betydelse för turisttrafiken till Jämtlandsfjällen. Vi har mycket svårt att förstå varför regionen anser näringslivet i Jämtland vara mer prioriterat än det i Härjedalen, särskilt eftersom besöksnäringen är avgörande för båda våra landskap.

En sträckning av E45 utanför tätorten innebär att man beskär den kroppspulsåder som ger liv åt Härjedalen. Vill man ha ett levande Sveg och i förlängningen ett levande landskap, vädjar vi till regering, berörda myndigheter och politiker att tänka om i fråga om den framtida sträckningen av E45.