Att ta ansvar – vi politiker ska inte fatta beslut utan kompletta underlag

Härjedalens kommun och bibliotek. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Rådande läge i världen, i Sverige och här hos oss i Härjedalen medför att vi alla behöver fundera över vad som egentligen är viktigt. Människors hälsa, välmående och säkerhet har högsta prioritet!

Ingen har idag facit över vilka konsekvenser som pågående virusutbrott (Coronapandemi) kommer att få. En sak är dock säker; en redan ansträngd ekonomi kommer inte att förbättras. Tvärtom så måste alla nya investeringsidéer och förslag starkt ifrågasättas, minimeras, skjutas på framtiden eller helt läggas åt sidan.

Att ta ansvar som folkvald politiker det handlar, enligt min mening, om att i ord och handling med den största ödmjukhet och respekt förvalta det förtroende som vi fått från våra väljare.

Att fatta kloka beslut med medborgarnas bästa i fokus med hänsyn taget till rådande ekonomiska läge är vårt uppdrag.

Vi politiker ska inte fatta beslut utan kompletta underlag.

Underlag som innehåller allt från en tydlig beskrivning av ärendet, risk& konsekvensanalyser samt kostnadskalkyler. De underlag som vi får från tjänstemännen ska vi kunna lita på till 100 %. Beslutsunderlagen ska vara objektiva.  De ska inte vara vinklade på något sätt eller att viss information undanhålls. Det kan missleda oss politiker till att fatta felaktiga/förhastade beslut.

Flertalet av politikerna i en kommun är fritidspolitiker. Tid och/eller möjlighet att fördjupa sig i alla olika ärenden inför beslut kan vara begränsad.

Det pågår för närvarande flera utredningar/projekt i vår kommun i allt från vägunderhåll till önskemål från tjänstemän att flytta biblioteket på Medborgarhuset i Sveg till Camp Sveg (f.d. Folkets Hus). Och göra fler kontorsarbetsplatser av ytan som biblioteket lämnar (496 kvm).

Tjänstemannaförslaget om en flytt av biblioteket hör ihop med läget inom det kommunägda fastighetsbolaget Härjegårdar. Härjegårdar har nu, liksom tidigare, en alltför hög vakansgrad i sina hyresfastigheter och lokaler. Vilket i sig medfört att kommunstyrelsen nyligen beslutade om ett tillskott på 30 miljoner. Sedan 2010 har Härjegårdar begärt och fått tillskott på hela 130 miljoner.

I och med kommunstyrelsens beslut den 11 mars så tar ägaren av fastighetsbolaget Härjegårdar, Härjedalens kommun, på sig ansvaret att garantera ökad lokaluthyrning/hyresintäkter för Härjegårdar för fastigheten Camparen 1 i Sveg (Camp Sveg). Behovet av den av revisorerna rekommenderade nedskrivningen av det bokförda värdet på fastigheten föreligger inte längre. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 april fattades beslut som kommer att begränsa Härjegårdars nya investering i Camp Sveg till att omfatta totalt 4,4 mkr för att Vuxenutbildningen ska kunna flytta in.

Investeringen kommer, enligt uppgift, att minska den årliga kostnader för fastighetsel och fjärrvärme med 50 %. (50 % = 275 000:-/år).

En fundering; varför åtgärdades inte ovanstående vid Härjegårdars senaste renovering av Camp Sveg för något år sedan? En renovering som kostade 12 Mkr.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 april beslutades även om en fortsatt utredning* gällande lokaler i Camp Sveg.

Ett beslut där samtliga oppositionspartier, (VH) (LPO) (KD) och Gunilla Zetterström Bäcke, politiskt oberoende, röstade för att folkbiblioteket som idag finns på Medborgarhuset i Sveg ska fortsatt vara kvar där. De miljoner som en flytt av biblioteket skulle medföra finns inte. Det behövs inte heller fler kontorsarbetsplatser på Medborgarhuset. Det är dags att minska antalet medarbetare inom ledning och administration i kommunen och anpassa kostymen till rådande befolkningsunderlag!

De styrande, (M) (S) och (C), röstade för att en ev. flytt av biblioteket ska ingå i fortsatt utredning.

*Den utredning som pågått under det senaste året har inte föregåtts av något politiskt uppdrag. En utredning som kostat både tid och pengar. Tjänstemän som tar sig friheter/befogenheter som de inte har är enligt min mening mycket allvarligt och helt oacceptabelt. Det kan vara skäl för avsked.

/ Karin Holmin (VH) oppositionsråd

Foto: Arkivbild, fotograf Morgan Grip

Dela det här!

Latest posts by Redaktionen (see all)