Framtidstro

Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.
ANNONS:

Dela det här!

Har Härjedalen potential att bli Sveriges bästa kommun att bo, leva och verka i, besöka och gärna återkomma/flytta till? En kommun där invånare trivs och känner sig viktiga?

Svaret på den frågan måste bland oss folkvalda politiker vara; självklart!

Som man tänker så blir det. När för mycket fokus läggs på budget och kontroll i stället för på kvalitet och det som är viktigt för medborgarna så ökar kostnaderna.

Och vad är det då för tänk som ledningen har i vår kommun och i många andra kommuner och regioner? Fokus på kostnader och minutjakt på personalen som inte ges tid till återhämtning. Inköp av nya kontrollsystem, dyra konsulter och projektledare som anställs för att ”hjälpa till” att sänka kostnader/nå mål.

En fundering: var finns tilliten/tilltron till de egna medarbetarnas erfarenhet och kompetens? Har det gjorts felrekryteringar under alla år eftersom de egna anställdas kunskaper uppenbarligen inte räcker till/duger?

De egna medarbetarna är alltid de som är experterna. De kan och vet bäst vad som är möjligt. Låt de ”kliva på” och ta ansvar, vara delaktiga och ges inflytande i planering, schemaläggning och verkställighet av insatser. Det kommer att ge positiva effekter på allt från kundnöjdhet, arbetsmiljö och kostnader.

Medarbetarna är offentlig verksamhets största tillgång. Ansvariga politiker och chefer som fortsätter att se, och prata om, medarbetarna som enbart en kostnad har gått vilse.

En frisk organisation byggs utifrån och in. All ledning och styrning måste bygga på tillit och tilltro. Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha positiva förväntningar.

Ta reda på vad som är viktigt för de som verksamheterna är till för. Fråga medborgarna, intervjua, vad efterfrågas? Vad sätter de värde på?

Studera den egna verksamheten. Hur väl matchar den det som framkommit?

Gör om och gör rätt!

Rätt ledare, rätt grundbemanning, rätt person med rätt kompetens som gör rätt saker.

Det finns pengar i vår kommun. Frågan är hur de används.

Vid aktuella/nödvändiga satsningar måste det göras ordentliga och faktabaserade förarbeten som innehåller risk & konsekvensanalyser, kostnadskalkyler, effekter på både kort och lång sikt. Investeringar kostar inte bara idag.

Varje beslutsnivå i kommunen måste aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser. Internt och externt. Brist på helhetssyn leder till att många ägnar arbetstid/förtroendetid till att jaga barr i en skog som ”man” inte ser.

// Karin Holmin (VH), Oppositionsråd