Hög tid att återskapa en kommunal fastighetsavdelning

Under hela föregående mandatperiod så har undertecknad vid ett otal tillfällen, framfört nödvändigheten av att återskapa en kommunal fastighetsavdelning.

En avdelning med bl.a. ingenjörer som ansvarar för och har en övergripande kontroll över kommunens hela fastighetsbestånd.

Förutom en kommunal fastighetsavdelning så måste det också finnas underhålls-, och investeringsplaner i likhet med tidigare KELP (kommunens ekonomiska långtidsplan). Detta har undertecknad påpekat vid ett flertal tillfällen bl.a. i samband med årliga budgetprocesser. Tyvärr utan att hittills ha fått något gehör från nuvarande styre; socialdemokraterna, centerpartiet och moderaterna. Långsiktighet och tydliga prioriteringar i planer är en förutsättning för att nå ett optimalt, hållbart användande av våra gemensamma skattemedel.

Hur revisorerna ser på fastighetsunderhåll, investerings-, och underhållsplaner i Härjedalens kommun framgår tydligt i den av revisorerna genomförda granskningen hösten 2022 (Dnr KS 2022/924). Enligt information från ordförande vid kommunstyrelse sammanträdet den 16 februari så kommer flerårsplaner för investeringar nu att arbetas fram. Underhållsplaner ska också göras vilket framgår i kommunstyrelsens svar till revisorerna.

Det är glädjande att de styrande, (S, C och M), nu äntligen ändrat åsikt och delar Vox Humanas tydliga ställningstagande både i frågan om vart ansvaret för kommunens fastigheter och fastighetsunderhåll måste ligga och även att det i en kommun måste finnas både långsiktiga investeringsplaner och underhållsplaner.

Vårt uppdrag som politiker är att vi med stor ödmjukhet och respekt ska förvalta det förtroende som väljarna gett oss. Att vi inbjuder till dialog. Att vi lyssnar på och tar till oss det som är viktigt för medborgarna oavsett fråga. Att vi blir en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare och att vi visar respekt gentemot varandra som politiker för frågor som väcks, oavsett parti.

Karin Holmin, Oppositionsråd (Vox Humana)