Medborgardialoger om kommunens äldreplan 2022–2035

Torsdagen den 18 augusti hölls dialogmöten om kommunens äldreplan i Hede och Sveg. Inbjudna var organisationer som är medlemmar i HRPF (Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta) och de politiker som sitter med i rådet.

Tips: En bred inbjudan via annonsering i Tidningen Härjedalen och i Fjällnytt hade gett fler möjlighet att tycka till, lämna synpunkter och även delta på träffarna.

Lyckligtvis så blev undertecknad kontaktad av en person från Hedeområdet den 17 augusti som informerade om dialogmötena. Tack vare det telefonsamtalet kunde Vox Humana vara med på träffarna i både Hede och Sveg.

Aktuell äldreplan (29 sidor) berör bl.a. nuläge i Härjedalen, möjliga boendeformer framåt och kompetensförsörjning. Följande finns att läsa på kommunens hemsida: Äldreplanen är en grund för planering och styrning för att göra kommunens äldreomsorg ännu bättre och möta framtidens behov.
För att lyckas med att nå ett mål så måste man först ta reda på/veta var man står. De som kan beskriva nuläget bäst ur ett kundperspektiv är de som idag har hemtjänst eller bor på ett äldreboende. De, och deras närstående/anhöriga, har inte tillfrågats. Är inte deras upplevelser viktigt och intressant för de som idag styr i vår kommun (S, C och M)?

Nu går ärendet vidare i beslutsprocessen utan någon ytterligare medborgardialog. Äldreplanen bereds av socialutskottet den 30 augusti. Ärendet går sedan vidare till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige den 17 oktober 2022 för beslut.

På mötet i Hede ställdes många frågor. Bland dessa också frågor om Fjällglimten i Vemdalen och varför det boendet togs bort. Svaret blev att hade man inte tagit bort Fjällglimten så hade skolan i Vemdalen lagts ner. Kommentar från undertecknad efter att ha undersökt sanningshalten i det påståendet: Det har aldrig varit aktuellt. Det har aldrig diskuterats överhuvudtaget i något politiskt forum att de båda kärnverksamheternas vara eller icke vara skulle ställas mot varandra!

Gruppen 85 år och äldre är den grupp som ökar mest i antal och i stort sett fördubblas i Härjedalen från år 2022 till 2035. Att möta den ökningen med försäljning och stängning av boenden och nu också långtgående planer på stängning av demensavdelningar i både Hede och Funäsdalen är inte bara helt fel, det är även totalt respektlöst gentemot medborgarna. Hur blir situationen för de med demensproblematik, för närstående och anhöriga om det enda demensboendet i kommunen finns i Sveg?

Hur ska vi klara kompetensförsörjningen? Våra fantastiska medarbetare kommer de att orka? Bra scheman, bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö ska vara en självklarhet. Det är dags att höja grundbemanningen och sänka heltidsmåttet inom vård och omsorg!

/ Karin Holmin, Vox Humana