Slog anställd i huvudet-får behålla sin chefstjänst

Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun Lars-Gunnar Nordlander (S)

Slog anställd i huvudet-får behålla sin chefstjänst. Hos vilken annan arbetsgivare i Sverige skulle en chef som slår en anställd tillåtas återgå i tjänst?

Kommunchefen, överordnad och ansvarig chef, valde först två månader efter ”den allvarliga incidenten” att stänga av chefen i fråga. Det fördröjda agerandet kan både upplevas som ett ställningstagande för denne chef och en acceptans för nämnda chefs beteende och att det inom kommunen är både oviktigt och ointressant om/när medarbetare far illa p.g.a. någon chefs beteende.

Vi anser inte att ”incidenten” som bl.a. åsamkat en medarbetare huvudvärk i flera dagar kan ses som ett ”skämt”.  Ett ”skämt” som av den drabbade upplevts så allvarligt och obehagligt att hen polisanmält incidenten. Och tyvärr också valt att säga upp sig från sin anställning vilket resulterat i att kommunen tappat en mycket värdefull och kompetent medarbetare.

Ett skämt är oftast något som är roligt. Vad är det som är roligt med det inträffade, kan du svara på det Lars-Gunnar Nordlander?

Vi anser att den allvarliga incidenten och övrigt som framkommit i både utredning och i tidningsartiklar är otroligt allvarligt och helt oacceptabelt. Vi tar helt avstånd ifrån arbetsgivarens hantering i detta ärende. Vi vet, oavsett vad som står i kommunens policy/ värdegrund, att det är ett lagbrott i Sverige att slå eller kränka någon.

Det är svårt att inte uppleva kommunchefens information till alla anställda den 24 maj som ett ”försvarstal” för den avstängda förvaltningschefen eftersom informationen enbart berörde hens återgång till sin chefstjänst. Det sägs ingenting om att arbetsgivaren beklagar det inträffade. Inte heller att medarbetare självklart ska kunna känna sig trygga när de är på jobbet och att samtliga chefer i kommunen alltid ska vara goda förebilder och företräda arbetsgivaren på ett sätt som inger förtroende för kommunen både som arbetsgivare och myndighet.

Vad anser du som socialdemokratiskt kommunalråd i nuvarande styre (S, C och M):

Bryr du dig om medarbetarna i kommunen? Både på aktuell arbetsplats, inom aktuell förvaltning och alla övriga anställda i kommunen? Ska de fortsättningsvis behöva vara rädda när de är på jobbet? Har du fortsatt förtroende för förvaltningschefen? Anser du att arbetsgivaren har hanterat ärendet på ett korrekt och förtroendeingivande sätt? Är hanteringen något som du står bakom och accepterar?

Den skada och de negativa konsekvenserna som arbetsgivarens hantering av ärendet redan medfört och med all säkerhet under lång tid framåt kommer att medföra är svårt att överblicka i dagsläget. Helt klart är att hanteringen gör att förtroendet för både nuvarande politiska ledning och de i ärendet involverade och berörda tjänstemännen är förbrukat från vår sida.

Karin Holmin, Oppositionsråd (Vox Humana), Bengt-Arne Baben Persson (L), Jeannette Ek (V)  Margareta Persson-Mahmoud (KD), Eva-Britt Boij (L), Maria Nordkvist (L), Ted Länsberg (SD), Billy Anklew (SD), Jan Johansson (SD), Maria Ekelund (VH), Roland Persson (VH)