Politisk enighet om förbifart Sveg – bör inte genomföras

E45, Sveg. Foto: Morgan Grip
Foto: Morgan Grip

Dela det här!

I ett yttrande över Trafikverkets samrådsunderlag gällande förbifart Sveg finns en enighet bland kommunens politiska ledning, såväl de styrande som oppositionen, att den föreslagna omdragningen av E45 förbi centralorten Sveg kommer att vara mycket negativ för kommunen och att den inte bör genomföras.

Härjedalens kommuns samlade bedömning är att en nydragning av E45 är ett sämre alternativ än en ombyggnad och förbättring av den befintliga vägen. Man vill istället att tillgängliga medel i den nationella planen nyttjas till att nuvarande sträckning av E45 rustas med de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som Trafikverket själva föreslår i ÅVS för lnlandsstråket, exempelvis järnvägsviadukten söder om Sveg samt vägskälet vid Bäckedal.

E45 utgör idag en viktig infart till Härjedalen och Sveg. Vägen är av stor vikt för turistnäringen i Härjedalen samt som kommunikationsstråk för både medborgare och näringsliv till och från Sveg. Om en ny sträckning för E45 byggs mellan Rengsjön och Älvros, skulle nord-sydlig trafik på E45 ledas bort från kommunen och dess centralort, vilket bland annat skulle ge minskat underlag för samhällsservice i alla former, skriver man i yttrandet.

En eventuell nysträckning av E45 som innebär att en stor del av framtida trafik ändras från att gå via vår centralort, till att ledas förbi vår kommun, påverkar vår grundläggande möjlighet till tillgänglighet. Det leder obestridligen till att underlaget för samhällsservice minskar, och därmed hela kommunens möjlighet att behålla nuvarande innevånarantal. Näringslivets förutsättningar att attrahera kompetent personal försämras och därmed hela kommunens framtid, skriver man.

Trafikverkets målsättning är att kunna ta ställning till lokalisering för E45 sommaren 2018 och de alternativ som har studerats är; 

  • Nollalternativ, ingen åtgärd
  • 0 + via Sveg, upprustning befintlig E45, med viss ny sträckning norr om Ljusnan
  • 0 + via ny bro över Ljusnan, upprustning befintlig E45 och viss ny sträckning norr om Ljusnan
  • Ny sträckning väster om Nonsberget, samlokalisering riksväg 84
  • Ny sträckning öster om Nonsberget, sam lokalisering riksväg 84

Härjedalens kommun förordar starkt alternativ 0 + via Sveg, upprustning befintlig E45 där delar av sträckan norr om Ljusnan ges en ny sträckning för att öka framkomligheten. Kommunen ser positivt på Trafikverkets nya fokus att se på andra möjligheter till utveckling av E45, än sträckningen Rengsjön – Älvros. Kommunen är positiv till fortsatt dialog om utvecklingen av E45 genom kommunen.

Dela det här!