Härjedalens kommun vill ha en upprustning av befintliga vägar istället för förbifart Sveg

Härjedalens kommun lämnar nu sitt yttrande angående Trafikverkets planer på att dra om E45 i den så kallade förbifart Sveg mellan Rengsjön och Älvros, som finns med i den 10-åriga transportplanen för länet. Kommunen vill inte att de planerna verkställs. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Härjedalens kommun lämnar nu sitt yttrande angående Trafikverkets planer på att dra om E45 i den så kallade förbifart Sveg mellan Rengsjön och Älvros, som finns med i den 10-åriga transportplanen för länet. Kommunen vill inte att de planerna verkställs.

Kommunen ser hellre att de 199 miljonerna satsas på att rusta upp befintliga vägar i kommunen där det finns stora behov och där pengarna som Trafikverket avsatt för det ändamålet inte räcker. Det skriver Härjedalens kommun i sitt yttrande.

I ett läge där stora delar av kommunens vägnät, däribland vägarna 84, 315, 311 samt 514, är i stort behov av upprustning anser kommunen det felaktigt att prioritera hundratals miljoner till en nybyggnation av E45:ans dragning som skulle förkorta restiden med några minuter, innan de befintliga problemen löses, skriver man.

Trafikverket har även i uppdrag att för samma period ta fram ett förslag till nationell plan som bland annat innefattar E45:an och Inlandsbanan. Drift, underhåll och bärighetsåtgärder av hela statliga transportinfrastrukturen ingår i den Nationella planen.

Vad gäller E45 länsgränsen – Sveg har kommunen en samsyn om behovet att åtgärda den sträckningen har hög prioritet. Eftersom sträckningen länsgränsen – Sveg idag är en Europaväg anser kommunen att medel för upprustningen av sträckningen oavkortat ska tas ur den Nationella planen.

Kommunen anser att de föreslagna medlen på 4,5 milj kr, exkl. E45 länsgränsen – Sveg, ej motsvarar de behov som krävs för att vidmakthålla tillräcklig trafikstandard/- säkerhet under perioden 2018 – 2029.

Väg 311 (502) belastas i dag med tung trafik och vägstandarden är mycket bristfällig. Vägen är smal och kurvig, vägen är dock inte en grusväg som det felaktigt framgår av LTP:en. Det är angeläget att transporter mellan Funäsdalen och Lofsdalen kan ske på ett säkert sätt då många färdas här. Vägen är ofta avstängd då tunga transporter får problem längs sträckan. Särskilt utsatta grupper som barn, ungdomar och äldre måste ta sig från Lofsdalen till Funäsdalen där kommunal service som skola, vård och omsorg erbjuds. Det här är vägen in i fjällvärlden från Västsverige. Söder om länsgränsen är vägen i betydligt bättre skick. Den här sträckan har haft finansiering i tidigare planer.

Kommunen anser därför att det inte är godtagbart att väg 311 endast är föreslagen för utredning (1 milj kr) fram till 2029, utan anser att anslag för åtgärder för att förbättra standarden är ytterst nödvändig redan i denna plan. Detta gäller även för väg 314 som belastas av tung trafik och är en länk till kusten samt till järnvägsförbindelsen i Ånge.

Kommunen anser att det är av yttersta vikt att infarterna till kommunen mer tillgängliga och trafiksäkra samt att höja säkerhetsstandarden på vägarna för att möjliggöra högre tillåten hastighet.

I förslaget till Nationell plan, att rusta befintlig sträckning av E45, skulle järnvägsviadukten söder om Sveg åtgärdas och göras trafiksäker med nationella medel. Det är en av kommunens mest utpekade prioritering, att viadukten skyndsamt åtgärdas. Inom kommunen finns även andra stora behov av tillgänglighet och trafiksäkerhetshöjande åtgärder, för både bilister och fotgängare. T-korsningen vid Bäckedal, Svegskorset samt infarten till Härjedalen Sveg Airport är några andra exempel där behovet av åtgärder är extra stort.

För Härjedalens och övriga kommuner längs Inlandsbanan är det även av största vikt att Inlandsbanan ges en standard som kan göra den till en reell transportled för inlandet. Turistnäringen har under de senaste åren framgångsrikt utvecklat ett koncept med persontrafik på Inlandsbanan. Kraftfulla åtgärder krävs som ger banan kapacitet att möta det ökade behovet av såväl person- som godstrafik. Den ÅVS som genomförts för Inlandsbanan och E45:an kommer att vara klar senast i december 2017. Det är angeläget att Region Jämtland ser över och ändrar principerna för fördelning av medel till spårbunden trafik så att Inlandsbanan kan disponera regionala trafikmedel i större omfattning.

Avslutningsvis ser kommunen positivt på Trafikverkets nya fokus att se på andra möjligheter till utveckling av E45, än sträckningen Rengsjön – Älvros. Kommunen är positiv till fortsatt dialog om utvecklingen av E45 genom kommunen.

Följande åtgärder är föreslagna i Länstransportplanen, beräknad kostnad och tidsplan för genomförande.

VägsträckaMilj. kr.När
84:an Rengsjön –  Sveg59,52022/2023
311 Tännäs –  länsgränsen12022
314 Ytterhogdal –  länsgränsen12022
531 GC-väg Funäsdalen2,52024/2029


Förslag på höjda hastigheter i Länstransportplanen.

Förslag höjda hastigheter Nu km/h Förslag km/h När
84:an Hede –  Långå801002017
E45/84 Älvros –  Sveg901002021
E45 Rengsjön –  Älvros50-901002021

Dela det här!